Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

5375 764b 500
Reposted fromwestwood westwood
3682 fc65
Reposted from4777727772 4777727772

April 17 2018

9627 14dc
Reposted fromolaosa olaosa

April 16 2018

5613 6899
Reposted fromolaosa olaosa
4573 497e
Reposted fromolaosa olaosa
2707 3e5e 500
Reposted fromrisky risky viabeattman beattman

April 15 2018

"Teraz w USA ogłasza się wyniki chyba najdłuższych w historii psychologii i medycyny badań nad szczęściem i zdrowiem ludzi. Zaczęto je robić już w 1938 roku. Do badania zaproszona najpierw kilkuset studentów Harvardu (między innymi Johna Kennedy’ego). Z czasem dołączono do tego mieszkańców Bostonu, ale tym razem ludzi z niskim wykształceniem, często z marginesu społecznego. I pytano ich cyklicznie przez kilkadziesiąt lat: „Co jest dla ciebie sensem życia i źródłem szczęścia?” I większość badanych mając 20-30 lat mówiło, że pieniądze i sława. Koło 40-stki zaczęli mówić różnymi słowami coś, co powtarzali już do śmierci i tym czymś były relacje. Okazało się, że rzeczywistym źródłem szczęścia dla człowieka, który już coś przeżył i popróbował są wyłącznie relacje. Relacje intymne, miłosne, społeczne. To jest podstawowe źródło szczęścia. Co więcej, udało się w tych badaniach wykazać, że ludzie którzy odczuwają spełnienie w obszarze relacji, mają znacznie lepsze parametry przeżycia i zdrowia. Jaki z tego wniosek? Dbaj o swoje ciało i zdrowie, ale dbaj też o relacje, traktując je szerzej niż miłość, bo one decydują w największym stopniu o zdrowiu twojego mózgu. Więc wracając do głównego tematu naszej rozmowy wychodzi na to, że to samotność i niskie poczucie własnej wartości są źródłem największego nieszczęścia".

Z wywiadu z Jackiem Santorskim

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainvincible invincible

April 14 2018

Ona kocha go bardziej niż on kiedykolwiek będzie wiedział. On kocha ją bardziej niż kiedykolwiek to okaże.
— Kurt Cobain
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
4668 5884
0114 6a41
Reposted fromEtnigos Etnigos viabeattman beattman

April 12 2018

7479 0441
2094 8fec

April 11 2018

April 09 2018

7297 6747
Reposted fromolaosa olaosa viabeattman beattman

April 04 2018

6030 7368
Reposted fromkrzysk krzysk viadefinition-of-sex definition-of-sex
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl